ŠumavaInfo.cz

Natura 2000


Natura 2000 je název pro soustavu chráněných území, kterou společně vytváří členské státy Evropské unie. Záměrem projektu je ochrana biologické rozmanitosti a jednotlivá území jsou navrhována podle přesně stanovaných kritérií.

K tomu účelu proběhlo ve všech členských státech mapování přírodních biotopů. Každý členský stát EU má za povinnost zajistit odpovídající ochranu i celoevropsky hodnotným druhům, které jsou v daném státě hojně rozšířené a nemají v něm tak zajištěnou legislativní ochranu. Pod ochranu Natury 2000 spadá na území celé Evropské unie 253 nejohroženějších typů přírodních stanovišť, 200 druhů živočichů, 434 druhů rostlin a 181 druhů ptáků. V České republice se ochrana Naturou 2000 týká:

  • 58 typů přírodních stanovišť
  • 55 druhů živočichů
  • 16 druhů rostlin
  • 65 druhů ptáků

Soustava Natura 2000 je vytvářena dvěma typy území:

  • Ptačí oblast – vyhlašuje se podle směrnice 79/409/EHS O ochraně volně žijících ptáků.

  • Evropsky významná lokalita – vyhlašuje se podle směrnice 92/43/EHS O ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

V České republice byly tyto směrnice začleněny do zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. Na základě pověření Ministerstva životního prostředí odpovídá za naturové oblasti Agentura ochrany přírody a krajiny.

K říjnu 2012 bylo u nás vyhlášeno 41 ptačích oblastí a kolem tisíce evropsky významných lokalit Natura 2000 a jejich rozloha představuje asi 10% území České republiky.


Na území Šumavy a Pošumaví byly v rámci Natury 2000 vyhlášeny 2 ptačí oblasti (PO):

  • PO Boletice – rozloha 23.565 hektarů. Území se nachází mezi obcemi Pěkná, Želnava, Horní Planá, Kájov, Chvalšiny, Ktiš, Křišťanov a Zbytiny. Částečně leží na území CHKO Šumava a ve vojenském újezdu Boletice.

  • PO Šumava – rozloha 97.493 hektarů. Území o rozloze 61 x 22 km se nachází mezi obcemi Železná Ruda, Nýrsko, Hartmanice, Nicov, Nové Hutě, Borová Lada a Strážný.

Území začleněna do kategorie evropsky významných lokalit zde nebudeme vyjmenovávat. Zpravidla bývají vyhlašovány jako přírodní památky a rezervace, kterých přehled vedeme v sekci webu „Přírodní rezervace“ a na příslušnost daného území k evropsky významným lokalitám zde upozorňujeme.

Ochrana přírody, NPŠ a CHKO...

Přírodní rezervace a památky...

 

Menu

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Náš partner
ŠumavaInfo.cz - informační server Šumavy a Pošumaví