ŠumavaInfo.cz

Návštěvní řád NPŠ

Návštěvní řád vydává Správa Národního parku Šumava, jako příslušný správní orgán podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v souladu s § 19 odst. 2 tohoto zákona. Návštěvní řád se nově vydává na dobu neurčitou. Na stránce předkládáme výpis z Návštěvního řádu NPŠ, platného od 1. května 2013. Odkaz na plné znění návštěvního řádu najdete pod tímto výpisem. Dále zveřejňujeme některé přílohy a upozorňujeme na další podrobnosti, které je nutné při pobytu a pohybu po NPŠ znát, vyhnete se tak zbytečným komplikacím a případným nepříjemnostem. Návštěvní řád se vztahuje na všechny osoby, které se na území národního parku zdržují nebo vykonávají činnost, není-li dále stanoveno jinak.

 

Návštěvní řád
Národního parku Šumava
(výpis)

 

čl. 2
Obecná ustanovení 

 1. Činnosti na území národního parku zakázané stanoví zákon o ochraně přírody a krajiny v ustanovení § 16 „Základní ochranné podmínky národních parků“. Další zakázané činnosti osob stanoví zvláštní předpisy. Přehled těchto zakázaných činností je dostupný na místech uvedených v článku 10 tohoto opatření obecné povahy.

 2. Ustanovení § 16 odst. 1 písm. g)  zákona o ochraně přírody a krajiny o zákazu sběru rostlin se nevztahuje ve II. a III. zóně ochrany přírody národního parku na zemědělské hospodaření vlastníků a nájemců pozemků a na sběr rostlin pro vlastní potřebu osob trvale bydlících v národním parku, pokud nejde o sběr rostlin zvláště chráněných nebo o sběr, který porušuje podmínky ochrany stanovené v § 5 zákona o ochraně přírody a krajiny.

 

čl. 3
Pohyb pěších osob a osob na lyžích 

 1. Po pěších a lyžařských turistických trasách (standardizované značení Klubu českých turistů, dále jen "KČT") je pěší pohyb osob a pohyb osob na lyžích možný po celém území národního parku. Z důvodu ochrany přírody (zejména ochrany druhů živočichů citlivých na rušení) jsou úseky pěších a lyžařských turistických značených tras uvedené v příloze č.1 k tomuto opatření obecné povahy přístupné pouze ve vymezeném období roku. Tyto úseky jsou v terénu zřetelně označeny informačními tabulemi.

 2. Kromě výše uvedených značených tras lze lyžovat i na strojově upravovaných okruzích v okolí obcí (dále jen "běžkařské okruhy"), které nejsou značeny podle pravidel standardizovaného turistického značení KČT. Veškeré trasy pro běžecké lyžování jsou schematicky znázorněny v mapové příloze tohoto opatření obecné povahy, podrobné mapy jsou k nahlédnutí na místech uvedených v článku 10 tohoto opatření obecné povahy. K orientaci lyžařů slouží i informační materiály vydávané v rámci projektu Bílá stopa Šumava (www.bilastopa.cz).

 3. Mimo pěší turistické trasy je pěší pohyb osob možný po celém území národního parku vyjma území I. zóny ochrany přírody národního parku. Mimo lyžařské turistické trasy a běžkařské okruhy je pohyb osob na lyžích možný na bezlesém území národního parku pouze mimo území I. zóny ochrany přírody národního parku. V lesních porostech zahrnutých do I. zóny ochrany přírody národního parku se lze na lyžích pohybovat pouze po značených turistických trasách, v lesních porostech ve II. a III. zóně ochrany přírody národního parku se lze pohybovat na lyžích pouze po lesních cestách, vjíždět do lesních porostů je zakázáno.

 4. Návštěvníci se psy a jinými domácími zvířaty musí mít svá zvířata pod trvalou kontrolou, pohybem domácích zvířat nesmějí být rušeni volně žijící živočichové ani poškozována strojově upravená běžecká stopa. Pohyb psů ve strojově upravené běžecké stopě je možný pouze jako doprovod handicapovaných osob, které se bez nich pohybovat nemohou.

 5. Vstup na strojově upravovaný pás s běžeckými stopami, případně pro volný styl, je umožněn pouze osobám na lyžích, nikoliv pěším turistům, osobám se sněžnicemi, na kolech a na koních. Existuje-li možnost současného pohybu lyžařů a pěších, je na začátku a konci těchto úseků umístěn příslušný piktogram. 

 

čl. 4
Jízda na kolech 

 1. Jízdu na kolech lze na území národního parku provozovat mimo silnice a místní komunikace pouze v zastavěných územích a na trasách a stezkách vyhrazených tímto opatřením obecné povahy. Z důvodu ochrany přírody (zejména ochrany druhů živočichů citlivých na rušení) jsou některé úseky tras a stezek přístupné pouze ve vymezeném období roku. Tyto úseky jsou v terénu zřetelně označeny informačními tabulemi.

 2. Seznam vyhrazených tras a stezek na území národního parku včetně tras a stezek přístupných pouze ve vymezeném období roku je uveden v příloze č. 2 k tomuto opatření obecné povahy. Tyto trasy a stezky jsou v terénu značeny standardizovaným značením KČT.

 3. Pro cyklisty platí omezení uvedené v čl. 3

 

čl. 5
Provozování vodních sportů a podmínky splouvání vyhrazených úseků vodních toků 

 1. Provozování vodních sportů je možné pouze na úsecích vodních toků vyhrazených tímto opatřením obecné povahy, přičemž je omezeno obdobím roku, denní dobou, stavem vody, druhem a počtem plavidel a stanovením nástupních, výstupních a odpočinkových míst označených za tímto účelem informačními tabulemi. V úseku Soumarský Most – most u Pěkné vodních toků Teplá Vltava a Vltava je provozování vodních sportů navíc podmíněno placenou registrací.

 2. Seznam vyhrazených úseků vodních toků a specifikace omezení v jednotlivých úsecích jsou uvedeny v příloze č. 3 a pro úsek Soumarský Most - most u Pěkné vodních toků Teplá Vltava a Vltava v příloze č. 4 k tomuto opatření obecné povahy.

 3. Splouvání vodních toků není umožněno osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

 

čl. 6
Pohyb osob na koních 

 1. Po jezdeckých turistických trasách (standardizované značení KČT) je pohyb osob na koních možný po celém území národního parku.

 2. Mimo jezdecké turistické trasy je pohyb osob na koních možný po celém území národního parku kromě území I. zón ochrany přírody národního parku, v lesích však pouze po lesních cestách, do porostů je vjíždění na koních zakázáno.

 3. Pro jízdu na koni dále platí omezení uvedené v čl. 3

 

čl. 7
Pohyb osob v bývalém vojenském výcvikové prostoru Dobrá Voda

 • Na území bývalého výcvikového prostoru Dobrá Voda nelze z důvodu nebezpečí ohrožení zdraví a života v dopadových plochách střel vstupovat mimo značené cesty. Tyto dopadové plochy jsou označeny tabulemi s nápisem: „Nevybuchlá munice, nebezpečí ohrožení života!“ umístěnými na přístupových cestách a jiných vhodných místech na hranicích těchto území.

 

čl. 8
Táboření a rozdělávání ohňů

 • Tábořit a rozdělávat ohně lze v zastavěném území obcí nebo na místech označených jako veřejná tábořiště. Kromě toho jsou na území národního parku místa označená jako nocoviště, která lze využít k přenocování pouze na jednu noc, a to v době od 18:00 do 09:00 hodin bez rozdělávání ohňů.

 

čl. 9
Pořádání a organizování hromadných veřejných akcí 

 1. Pro účely pořádání a organizování hromadných veřejných akcí se vyhrazují následující místa:

          a) u Hůrecké kaple, Hůrka u Železné Rudy,
          b) u kaple sv. Vintíře na Březníku u Prášil,
          c) u bývalé Hauswaldské kaple u Srní,
          d) u kapličky na Bučině u Kvildy,
          e) u bývalého kostela na Knížecích Pláních,
          f) prostor křížové cesty u kaple sv. Anny u Borových Lad,
          g) v místě bývalého kostela v Českých Žlebech,
          h) u Stožecké kaple,
          i) u Rosenauerovy kapličky na Schwarzenberském plavebním kanále
          j) okolo bývalé Mešní kaple sv. Šebestiána u bývalé obce Stodůlky
          k) nejbližší okolí obnovené kaple sv. Martina u bývalé obce Zadní Paště

 

 1. 2. Církevní hromadné veřejné akce lze pořádat a organizovat na místech uvedených v odstavci 1) v době od 9:00 do 18:00 hodin.

 2. 3. Pro účely pořádání a organizování obecních hromadných veřejných akcí a akcí ekologické výchovy se vyhrazují zastavěná území obcí, případně areály zřízené za tímto účelem.

 3. 4. Při pořádání a organizování ostatních hromadných veřejných akcí se postupuje v souladu s ustanovením § 43 zákona o ochraně přírody a krajiny.

 

čl. 10
Výchovné a osvětové využívání národního parku

 •  Informace o národním parku jsou návštěvníkům poskytovány v informačních střediscích, na pracovištích Správy NP a CHKO Šumava, prostřednictvím pracovníků stráže přírody, terénních informačních zařízení, tiskovými materiály a na internetových stránkách národního parku (www.npsumava.cz). V případě potřeby informování o aktuálních přírodních podmínkách, případně o regulačních či omezujících opatřeních, mohou být sdělovány informace prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků nebo i jinou formou. Na území  národního parku jsou zřízeny naučné stezky přibližující návštěvníkům přírodní a historické zajímavosti.

 

čl. 12
Účinnost

 • Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu dnem 1. května 2013 a platí po dobu neurčitou

 

 Návštěvní řád Národního parku Šumava v plném znění najdete zde...

 

Přílohy

Příloha č. 1

Úseky pěších turistických značených tras přístupné pouze v období
od 15. 7. do 15. 11.

1) Frantův most - rozc. Poledník
2) rozc. Poledník - Javoří slať - rozc. Tmavý potok
3) Luzenské údolí (dočasně nepovoleno soudním rozhodnutím)

Úseky pěších a lyžařských turistických značených tras přístupné pouze v období od 15.7. do 15.3.

1) Horní Ždánidla - Zlatý stoleček - jezero Laka
2) rozc. Pod Smrčinou - rozc. Pod Hraničníkem

Úseky pěších a lyžařských turistických značených tras přístupné pouze v období od 15.5. do 15.3.

1) odb. z trasy Dolní Cazov - Mlaka (jižně od rozc. Dolní Cazov) - státní hranice v blízkosti hraničního kamene č. 4/3
 

Další podrobnosti s odkazy na platné zákony

Vybraná ustanovení  ze zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Na celém území Národního parku Šumava je zakázáno:

 1. tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody,
 2. vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody,
 3. pořádat a organizovat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce mimo místa vyhrazena se souhlasem orgánu ochrany přírody,
 4. provozovat vodní sporty mimo místa vyhrazena návštěvním řádem národního parku,
 5. provozovat horolezectví a létání na padácích a závěsných kluzácích,
 6. jezdit na kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazena návštěvním řádem národního parku,
 7. sbírat rostliny kromě lesních plodů či odchytávat živočichy, není-li stanoveno jinak v tomto zákoně, bližších ochranných podmínkách či návštěvním řádu národního parku,
 8. pořádat vyhlídkové lety motorovými vzdušnými dopravními prostředky,
 9. na území první zóny národního parku vstupovat mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody.

Za porušení těchto zákazů mohou být uloženy pokuty až do výše: 100.000,- Kč u fyzické osoby a 2.000.000,- Kč při výkonu podnikatelské činnosti.

 

Vybraná ustanovení ze zákona 289/1995 Sb., o lesích

V lesích je zakázáno:

 1. rušit klid a ticho,
 2. vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,
 3. vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,
 4. jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních mimo lesní cesty a vyznačené trasy,
 5. odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
 6. odhazovat odpady a odpadky,
 7. kouřit.

Porušením těchto zákazů se fyzická osoba dopouští přestupku, za který jí může být uložena pokuta v bodech 1. - 4. do výše až 5.000,- Kč a podle bodu 5. - 7. do výše až 15.000,- Kč. 

Vybraná ustanovení ze zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Je zakázáno:

 1. nechat zvířata volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího,
 2. plašit zvěř jakýmkoli způsobem, zejména při hnízdění a kladení mláďat.

Porušením těchto zákazů se fyzická osoba dopouští přestupku, za který jí může být uložena pokuta v bodu 1 až do výše 30.000,- Kč a podle bodu 2 do výše 10.000,- Kč. 

 

Zpět na Užitečné informace...

Menu

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Náš partner

Vyhledat v textu

Vyhledat v katalogu

12. 12. Simona

Zítra: Lucie


Náš partner
ŠumavaInfo.cz - informační server Šumavy a Pošumaví