ŠumavaInfo.cz

Ochrana přírody, CHKO a Národní park Šumava

 

Národní park, znak

Největší národní park ČR byl zřízen nařízením vlády ze dne 20.3.1991 na ploše o rozloze 681 km2.

Zahrnuje území rozsáhlých typických středoevropských horských ekosystémů; jehličnatých a smíšených porostů, množství unikátních rašelinišť, ledovcových jezer, horských luk včetně všech vývojových stádií těchto systémů, s tím spojené i četné lokality s výskytem významných druhů živočichů a rostlin.

V souladu s celosvětovým posláním národních parků zajišťuje ochranu přirozených přírodních procesů a v souladu s tím též zajišťuje dostatek  prostoru pro ochranu druhové a genetické rozmanitosti.
Společně s Národním parkem Bavorský les vytváří nejrozsáhlejší středoevropský lesní komplex - Šumava a Bavorský les. Sídlo Správy NPŠ je ve Vimperku.

V rámci blížší specifikace území a jeho ochrany je národní park rozdělen do tří zón:

 

Zóna I. - přísně přírodní

Území není ovlivňováno lidskou činností. Zahrnuje nejcennější lokality s přirozenými ekosystémy, mokřady, vrchovištními rašeliništi a zbytky původních pralesů. Souhrnná rozloha všech I. zón NPŠ činí v současnosti přibližně 9000 ha.

Z důvodu regulace návštěvnosti byly některé cenné lokality vyhlášeny jako klidová území. První zóny jsou v terénu označeny zelenými cedulemi s nápisem: „I. zóna národního parku“ a hranice jsou vyznačeny dvěma červenými pruhy na stromech nebo sloupcích cedulí. Klidová území jsou vyznačena cedulemi s nápisem: „Klidové území, vstup pouze po značených cestách“. Vstup do I. zón a klidových území je povolen jen výjimečně a pohyb je určen pouze po vyznačených cestách; platí tu zákaz sběru lesních plodů a hub, koupání v jezerech...

Zóna II. - řízená přírodní

Tato území zahrnují lesní a ostatní ekosystémy, které nejsou součástí I. zón, s různým stupněm stavu a druhového složení porostů. Cílem je udržet přírodní rovnováhu a stávající ekosystém postupně přiblížit přirozenému. Území II. zón nespadají do tolik přísného stupně ochrany přírody jako lokality začleněné do I. zón, v lesích se například částečně hospodaří...apod. Celková rozloha II. zón NPŠ činí 57000 ha, v mapách ani v terénu nejsou tyto oblasti vyznačeny.

Zóna III. - okrajová

Jedná se o území a oblasti soustředěné zástavby (většinou obce a přilehlé pozemky), civilizací značně pozměněná, rozprostírající se na rozloze přibližně 2800 ha.

 

Chráněná krajinná oblast Šumava

Byla vyhlášena 27.12.1963 a do zřízení Národního parku Šumava byla svojí rozlohou největším chráněným územím ČR. V současné době činí rozloha CHKO Šumava 996 km2. V roce 1990 vyhlásila organizace UNESCO Šumavu biosférickou rezervací. Spolu s Bavorským lesem, který byl takto ohodnocen již v roce 1981, vznikl nejrozsáhlejší zalesněný komplex střední Evropy (2000 km2). Sídlo CHKO je společně se Správou NPŠ ve Vimperku.


Ostaní chráněná území, přírodní rezervace, přírodní památky

Menu

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
Náš partner

Vyhledat v textu

Vyhledat v katalogu

12. 12. Simona

Zítra: Lucie


Náš partner
ŠumavaInfo.cz - informační server Šumavy a Pošumaví